Типовой учебный план.rar [819,85 Kb] (cкачиваний: 3)
Рабочий учеб план.rar [102 b] (cкачиваний: 1)
типовая программа.rar [373,64 Kb] (cкачиваний: 1)
Рабочая программа.rar [120,9 Kb] (cкачиваний: 9)
КТП.rar [42,5 Kb] (cкачиваний: 1)
8_Polozhenieoreytinge.rar [17,09 Kb] (cкачиваний: 1)
Положение о рейтинге.rar [17,09 Kb] (cкачиваний: 1)
Банк лекции.rar [1010,18 Kb] (cкачиваний: 3)
ЯМС.rar [2,4 Mb] (cкачиваний: 2)
Интерактивные методы.rar [119,82 Kb] (cкачиваний: 3)
Метод разработки.rar [28,45 Kb] (cкачиваний: 2)
Вопросы итогового контроля.rar [109,72 Kb] (cкачиваний: 1)
Ситуац задачи.rar [344,31 Kb] (cкачиваний: 1)
Тест.rar [361,57 Kb] (cкачиваний: 5)
раздатка 6 курс.rar [741,43 Kb] (cкачиваний: 1)
Кардиалогия тех карта.rar [2,49 Mb] (cкачиваний: 2)
Тех карта гастро.rar [1,67 Mb] (cкачиваний: 1)
Тех карта нефрология.rar [174,81 Kb] (cкачиваний: 1)
Лекция тех карта.rar [53,85 Kb] (cкачиваний: 2)


Bugingi kunde "Fakultet ham gospital terapiya" kafedrasinda tiykargi jumis orninda islewtugin proffessor- oqitiwshilar dizimi:
1. Seytnazarova A.O. - kafedra basliq-1,0 stavka
2. Karimova G.A- assistent - 1,0 stavka
3. Kunnazarova Z. - assistent - 1,0 stavka
4. Abdirashidova G.S. - assistent - 1,0 stavka
5. Nurpolatova S. - assistent - 1,0 stavka
6. Jaybergenova J.B. - assistent - 1,0 stavka
7. Shanazarov B.Q. assistent - 1,0 stavka
8. Kazakbaeva T.T. assistent - 1,0 stavka
9. Ametova A. A. assistent - 1,0 stavka
10. Jumabaev A.J. assistent - 1,0 stavka
11. Doshanova U.A. assistent - 1,0 stavka
 "Fakultet ham gospital terapiya" kafedrasina ajiratilgan uliwma saat: 11790

Buginde fakultet ham gospital terapiya kafedrasinin krujoklari tomendegishe
1. Jas kardiologlar krujogi.
2. Jas nefrolog
3. Jas psixiatrlar
4. Jas terapevtlar
Har bir krujoklardin basshisi bar bolip olarga biriktirilgen ilimge shanshaq talabalar biriktirilgen

Илимий ислер

   Кафедрада илимий-изертлеў жумыслары 2014-2015 окыў жылы ушын дузилген ис режеге тийкарланып алып барылды. Ис режеге сайкес жыл дауамында 10 марте ИИЖ бойынша мажилис откерилди хам онда кун тартибиндеги маселелер  карап шыгылып, тийисли карарлар кабыл етилди.
Кафедрамызда 2014-2015-окыу жылы дауамында 13 профессор-окытыушы талабаларга билим берип келди. Соннан 2 медицина илими кандидатлары,   кафедрамыздын илимий дарежелилиги 15,4 % ти курады. 
   Кафедра ассистенти К. Н. Мамбетов «Арал бойы регионында акушерлик этиологиялы откир буйрек жетиспеушилиги» атамасында докторлык диссертация жумысларын алып бармакта.  
2014-2015-окыу жылы ушын кафедрамызда алып барылыуы белгиленген илимий-изертлеу жумыслары реже тийкарында оз уактында алып барылды. Атап айтканда, усы окыу жылы ушын илимий-изертлеу жумысларынын режеси кайта корип шыгылды, сабаклыклар, методикалык корсетпелер, колланбалардын таярланыуы хаккында есабатлар берилди.  
2014-2015 окыў жылы Кафедра профессор – окытыушылары тарепинен тезис, макалалар жазылды:
Соннан сырт еллерде: 
   1.Жайбергенова Ж. Б., Узакбаева А. С.  Макала - «Организация физического воспитания в школах и его значение в формировании гармонично развитого поколения» «Динамика развития современной науки» атамасында халкаралык илимий амелий конференцияда Россия, Уфа каласында, 2015 жыл 
   Республика колеминде:
1. Жайбергенова Ж. Б. – тезис «Обучение студентов методом инцидента» ноябрь айында Нокис мамлекетлик педагогикалык институтында  болып откен «Ажинияз атындагы Нокис мамлекетлик педагогикалык институтынын илим, билимлендириу хам тарбия маселелерин рауажландырыудагы орны» атамасындагы илимий-теориялык хам амелий конференцияда, 2014 жыл 
2.Жайбергенова Ж. Б. – макала - «Анализ антропометрических показателей физического развития призывников Республики Каракалпакстан» декабрь айында Ташкент каласында болып откен Узбекстан Республикасы педиатрлардын съездына багышланган «Педиатрия»3-4 санлы илимий амелий журналында, 2014 жыл 
3.Жайбергенова Ж. Б. – 2 макала «Искусство общения. Трудности в общении»,  «Барьеры коммуникации в системе – «Преподаватель-студент» Мугаллим хам узликсиз билимлендириу илимий-методикалык журналында №5-6, 2014 жыл 
4.Палуаниязова Х. К. - тезис «Талим – тарбия ва ривожланиш уртасидаги узаро муносабат муаммоси» Ташкент каласында болып откен «Проблемы и технологии современной интерактивной образовательной информатизации» илимий-амелий конференциясында, 2015 жыл
2014-2015-окыу жылында кафедра хызметкерлери тарепинен 2 тезис, 4 макала – соннан 1-макала сырт ел журналларында шыгарылды, 3 методикалык колланба тастыйыкланды.
   Кафедра окытыушысы Жайбергенова Ж. Б., зийрек талаба Узакбаева А. С.  Россия мамлекети Уфа каласындагы «Динамика развития современной науки» атамасында халкаралык илимий амелий конференцияга сырттан катнасып, сертификат алды.
Кафедрамызда режелестирилген илимий-методикалык семинарлар оз уактында откерилип барылды. Бул  семинарлар  бойынша окыў  жылында  ассистентлер  бугинги куннин машкалалы темаларында баянатлар иследи.
Зийрек талабалар танлап алынып, олар менен ислесиу режеси исленип, теренлестирилген дастурлер тийкарында  сабаклар отилди. Олар кафедралар асситентлери менен биргеликте паннин жетискенликлери, ахмийети хам илим жаналыклары хаккында интернет материалларынан, сонгы окыулыклардан хам илимий монография, журналлардан пайдаланып, маглыуматлар топлауда катнасты.
2014-2015 окыу жылында кафедра хызметкерлери зийрек талабалар менен биргеликте  4 тезис, 1 макала сырт ел журналында шыгарылды.
   Регионал колеминде:
1.Жас алымлар хам талабалар катнасында «XXI асир – интеллектуал аулад асири» атамасында КМУ де 2015 жыл 5-6 июнь кунлери откерилген уалаятлар колеминде илимий-амелий конференцияга 1 талаба презентация менен катнасты
2.2015 жыл 3 июнь Ургенч каласында откерилген «Тиббиетнинг долзарб муаммолари» талабалар хам жас алымларнын XXII илимий – амалий анжуманы материалларында 3 тезис баспадан шыгарылды.
  Соннан сырт еллерде: 1. Нурполатова.С.Т. Макала - «Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста» «Динамика развития современной науки» атамасында халкаралык илимий амелий конференцияда Россия, Уфа каласында, 2015 жыл Республика колеминде: 1. Нурполатова.С.Т – тезис «Обучение студентов методом инцидента» ноябрь айында Ажинияз Косыбай улынын 190 жыллык хам Ажинияз атындагы Нокис мамлекетлик педагогикалык институтынын 80 жыллык юбилейлерине багышланып откерилген «Ажинияз атындагы Нокис мамлекетлик педагогикалык институтынын илим, билимлендириу хам тарбия маселелерин рауажландырыудагы орны» атамасындагы Республикалык илимий-теориялык хам амелий конференция 2014 жыл 2.Нурполатова.С.Т – макала - «Анализ антропометрических показателей физического развития призывников Республики Каракалпакстан» декабрь айында Ташкент каласында болып откен Узбекстан Республикасы педиатрлардын съездына багышланган «Педиатрия»3-4 санлы илимий амелий журналында, 2014 жыл 3.Нурполатова.С.Т, Мамбетназарова.С –тезис Изучение клинико-лабораторных особенностей хронического пиелонефрита в условиях экологии Приаралье. 2014-жылы 25-26 апрель кунлери Ташкент мамлекетлик аграр университетинде «Саламат бала» жылына багышлап зийрек талаба кызлар арасында откерилген « Илим гумшалары « атамасындагы конференция. 4.Нурполатова.С.Т. – тезис . Некоторые иммуно-дерматологические еспекты формирования экссудативно-катарального диатеза у детей в регионе Приаралья. Ташкент каласында болып откен «Иммунология междисциплинарные проблемы» халкаро иштирокидаги Республика илмий-амалий конференция . 2014ж. 5.Нурполатова.С.Т.- тезис Особенности состояние здоровья подростков, занимающихся различными видами спорта в республике Каракалпакстан .Нокис каласында болып откен « Проблемы рационального использования и охрана биологических ресурсов Южного Приаралья» V Халкаро илмий –амалий конференция материаллари. Нукус. 6. Нурполатова.С.Т- макала «Новые педагогические технологии в системе высшего образование» Науайы областындагы халыкаралык конференция «Современные методы научного исследования в системе глобального высшего образования».2015ж 7.Нурполатова.С, Жайбергенова.Ж Клинико-эндоскопические особенности язвенной болезни у пациентов разных возрастных групп. «Репродуктив саломатлик : эришилган ютуклар ва истикболдаги вазифалар». Республика илмий амалий конференция . ТашПМИ Нукус филиалы.2015 жыл. 8.Нурполатова.С.Т "Инновационные технологии обучения-основы качества кадров. «Фан,таълим ва ишлаб чикариш интеграцичсида ахборот- коммуникация технологияларини куллашнинг хозирги замон масалалари» республика илмий- техник анжуманнинг маърузалар туплами.Нукус.2015 жыл 9 апрель Ташкент ахборот технология университети Нукус филиалы. 9.Нурполатова.С.Т, Жайбергенова.Ж –тезис " Изучение некоторых инструментально-лабораторных особенностей при сердечно-сосудистых заболеваниях” .«Репродуктив саломатлик : эришилган ютуклар ва истикболдаги вазифалар». Республика илмий амалий анжуман материаллари. ТашПМИ Нукус филиалы.2015 жыл 10.Нурполатова.С.Т, Жайбергенова.Ж, Абдурашитова. Г тезис « Изучение факторов риска у больных с артериальной гипертензией, состоящих на учете в поликлинике №1. "Жамийеттин рауажданыуында хаял-кызлардын орны” атамасындагы илимий-амелий конференция. Бердах атындагы Каракалпак мамлекетлик университети .Нукус 2015 жыл 27-28 ноябрь. 11.Нурполатова.С.Т –тезис Труды Абу Али Ибн Сино в развитии медицинской науки. VIII-халкаро Ибн Сино укишлари «Ибн Сино илмий мероси ва замановий тиббиетнинг долзарб муаммолари».конференцияси.Узбекистон.Бухоро. 2015 йил. 20-21 ноябрь. 12.Нурполатова.С.Т , Бердимуратова.А " Анализ осложнений и эндоскопические особенности язвенной болезни у пациентов в разных возрастных группах” Медицинанын актуаль машкалалары” талабалар хам жас алымлардын илимий амелий конференциясы .Ургенч каласы. 2015 жыл. 4-5 июнь. 13. Нурполатова.С.Т , Мамбетназарова.С " Лабораторно-инструментальные особенности ревматоидного артрита” Медицинанын актуаль машкалалары” талабалар хам жас алымлардын илимий амелий конференциясы .Ургенч каласы. 2015 жыл. 4-5 июнь. 14.Нурполатова.С.Т,Каримова.Г, Жайбергенова.Г, Абдурашитова.Г " Элементы инновационного процесса в преподовании факультетской терапии” Ташкент каласында болып откен " Заманавий технологияларни укув жараенида кулланидиши республика укув услубий конференцияси. 2016 ж. Кафедра окытыушысы Нурполатова.С.Т зийрек талаба Отажанов Р.Д Россия мамлекети Уфа каласындагы «Динамика развития современной науки» атамасында халкаралык илимий амелий конференцияга сырттан катнасып, сертификат алды 15. Мамбетов.К.Н .,Нурполатова.С.Т.,Жайбергенова.Ж.Б Особенности клинического течения острой почечной недостаточности акушерской этиологии у женщин Приаралья Электронлы илимий журнал " Биология хам интегратив медицина” 2016 жыл 1 март 16.Нурполатова.С.Т Особенности течение ишемической болезни сердца на фоне анемии различной этиологии Электронлы илимий журнал " Биология хам интегратив медицина” 2016 жыл 1 март.
Соннан сырт еллерде 2016жылы: 
1.Нурполатова.С.Т.  Макала - Некоторые особенности клинического течения хронического бронхита у населения в условиях Южного Приаралья. Жамийеттин ден саулыгын саклау  Орайлык  Азия  илимий амелий  журнал .Казахстан. 2 016 ж
 2.  Нурполатова.С.Т.  Заболеваемость лепрой в Республике Каракалпакстан. Жамийеттин ден саулыгын саклау Орайлык Азия илимий амелий журнал .Казахстан.2016.№1
Республика колеминде 
1.Нурполатова.С Сейтназарова.АЖайбергенова.ЖКаримова.Г. Изучение поражений органов мишений при гипертонической болезни в разных возрастных группах. 2016-жыл «Саламат ана хам бала жылы» на багышланган «Илим хам талим-тарбиянын ахмийетли маселелери» атамасындагы Республикалык илимий теориялык хам амелий конференция материаллары.Нокис.2016 ж.33-35б.